Vozački ispit

logo

Nakon odrađene praktične obuke stičete pravo na polaganje vožnje. Prijavljujete se lično, odlaskom u auto školu, pri čemu morate poneti ličnu kartu i potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći. Popunjavate prijavu i vršite uplatu polaganja. Za dobijanje datuma polaganja procedura je ista kao kod polaganja testova.

Kada dođete na praktični deo ispita, službeno lice utvrđuje Vaš identitet, potom dobijate jedan od najmanje 15 ispitnih zadataka, u zavisnosti od kategorije za koju polažete. Ispitna komisija Vam daje izabrani ispitni zadatak u pisanom obliku i pruža potrebna objašnjenja o načinu i uslovima polaganja praktičnog ispita. Zadatak sadrži redosled sprovođenja poligonskih radnji i trasu kretanja na delu ispita koji se sprovodi u saobraćaju na javnom putu i radnje koje se izvode na pojedinim delovima trase.

Tokom ispita ispitivači kandidatu blagovremeno najavljuju promenu pravca, odnosno smera kretanja u skladu sa ispitnim zadatkom.

Prilikom sprovođenja praktičnog ispita, ispitni zadatak se sprovodi u celosti. Svaka greška nosi određeni broj negativnih poena a za prolaz je dozvoljeno najviše 15 negativnih poena.

Ispit na poligonu

Radnje koje se izvode na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu se razlikuju u zavisnosti od kategorije koja se polaže, i to:

- za kategorije AM, A1, A2 i A:

 1. vožnja po pravcu i zaustavljanje
 2. "slalom" vožnja
 3. vožnja putanjom u obliku broja "8"
 4. kočenje i zaustavljanje

- za kategorije B1 i B:

 1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake
 2. parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad
 3. parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad
 4. polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake
 5. zaustavlojanje i polazak vozilom na putu sa usponom
 6. kočenje i zaustavljanje

- za kategorije BE, C1E i CE, D1E i DE, F:

 1. odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila
 2. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci
 3. vožnja unazad sa skretanjem ulevo, odnosno udesno, pod pravim uglom

- za kategorije C i C1:

 1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake
 2. parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnja unazad, zbog utovara-istovara

- za kategorije D1 i D:

 1. zaustavljanje vozila na peronu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa perona
 2. zaustavljanje vozila na autobuskom stajalištu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa autobuskog stajališta

- za kategoriju M:

 1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci
 2. kočenje i zaustavljenje

 

Sve radnje treba izvesti u jednom pokušaju, osim parkiranja, kočenja i zaustavljanja koje mogu da se izvedu iz najviše dva pokušaja. Eliminaciona greška podrazumeva izlazak vozilom van obeleženog i ograničenog prostora.

Ispit u saobraćaju

U saobraćaju na javnom putu kandidat, po pravilu, izvodi sledeće radnje:

 1. uključivanje u saobraćaj
 2. kretanje po putu - izbor saobraćajne trake, držanje odstojanja, prilagođavanje brzine kretanja, uslovima puta i stanju saobraćaja itd.
 3. promena saobraćajne trake
 4. prestrojavanje
 5. skretanje vozila - prilagođavanje brzine i kretanje kroz raskrsnicu odgovarajućom putanjom
 6. polukružno okretanje
 7. mimoilaženje
 8. obilazak vozila, odnosno prepreke
 9. preticanje
 10. prelazak preko železničke pruge
 11. odnos prema pešacima
 12. zaustavljanje i parkiranje
 13. isključivanje iz saobraćaja

 

Deo praktičnog ispita koji se sprovodi na javnom putu ima propisano trajanje i, po pravilu, traje najmanje:

 • za kategorije vozila AM, A1, A2, A, B1, B i BE - 25 minuta
 • za kategorije C1, C, C1E, CE, D, D1, D1E i DE - 40 minuta
 • za kategorije F i M - 20 minuta

Ovaj deo ispita trajaće kraće u slučaju nezgode ili procene ispitivača da kandidat ugrožava bezbednost saobraćaja, u tom slučaju se prekida ispit. U drugim situacijama, ispit mora da traje najmanje propisano vreme, i u slučaju da je kandidat napravio greške zbog kojih neće dobiti pozitivnu ocenu, odnosno ako ima više od 15 negativnih bodova.

Nakon uspešno položenog praktičnog dela ispita, dobijate uverenje od auto škole i podnosite zahtev za izdavanje vozačke dozvole.