Saobraćajna dozvola

logo

Od početka 2011. godine u Srbiji se izdaju nove, biometrijske saobraćajne dozvole, urađene po standardima Evropske unije, koje sadrže brojne zaštite koje onemogućavaju falsifikovanje.

 

saobracajna dozvola

Izgled nove saobraćajne dozvole

 

Za promenu vlasnika - korisnika treba priložiti:

 • registracioni list
 • dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama; ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpies prodavca i kupca overava sud ili drugi nadležni organ
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Srbiji dužem od šest meseci; za pravna lica- dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa)
 • dokaz o uplati propisanih troškova
  • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole
  • dokaz o uplati naknade za izradu i izdavanje registarskih tablica i registracione nalepnice (ako je promenjeno registarsko područje ili ako se menjaju registarske tablice)

  

Za promenu saobraćajne dozvole umesto nestale potrebno je da priložite:

 • registracioni list
 • izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole
 • dokaz o prijavi nestanka saobraćajne dozvole
 • dokaz o identitetu vlasnika 
 • dokaz o uplati propisanih troškova:
  • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole
  • republička administrativna taksa u iznosu od 2240,00 dinara

 

Ako je saobraćajna dozvola oštećena ili dotrajala, prilažete:

 • registracioni list
 • saobraćajnu dozvolu
 • dokaz o uplati propisanih troškova:
  • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole
  • republička administrativna taksa u iznosu od 2240,00 dinara

 

Za promenu ličnih podataka vlasnika-korisnika vozila potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • ispravu kojom se dokazuje promena podataka vlasnika
 • dokaz o identitetu vlasnika
 • dokaz o uplati propisanih troškova:
 • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole

 

Za promenu tehničkih podataka o vozilu prilaže se:

 • registracioni list sa konstatacijom tehničkog pregleda o izvršenoj promeni tehničkih podataka vozila
 • uverenje o izvršenom ispitivanju (uverenje o usaglašenosti sa propisima o homolgizaciji odnosno odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja)
 • dokaz o poreklu, vlasništvu i carinjenju motora koji je naknadno ugrađen
 • saobraćajnu dozvolu
 • dokaz o identitetu vlasnika
 • dokaz o uplati propisanih troškova:
  • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole

 

Za promenu prebivališta-sedišta vlasnika vozila potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • saobraćajnu dozvolu
 • dokaz o identitetu vlasnika
 • dokaz o uplati propisanih troškova:
  • naknadu za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole
  • dokaz o uplati naknade za izradu i izdavanje registarskih tablica i registracione nalepnice ako je promenjeno registarsko područje

 

Naknada za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole iznosi 1314,00 dinara:

 • na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07, sa pozivom na broj 090901 uplaćuje se iznos od 660,00 dinara;
 • na račun MUP-a 654,00 dinara.

 

Kliknite ovde da pogledate žiro račune  policijskih uprava u Srbiji.