Prva registracija vozila

logo

Prva registracija vozila podrazumeva uvođenje u evidenciju vozila koje se prvi put registruje na teritoriji Republike Srbije (novo vozilo uvezeno iz inostranstva, korišćeno motorno vozilo uvezeno iz inostranstva, novo vozilo domaće proizvodnje) kao i vozila kojem registracija nije produžena u zakonskom roku od 30 dana od isteka važenja saobraćajne dozvole. 

Zahtev za registraciju vozila koje se prvi put registruje vlasnik podnosi na propisanom obrascu registracionog lista BS -1.01 (koji može da se nabavi kod organizacija ovlašćenih za tehnički pregled vozila, organizacija AMSS, knjižarama i sl.), u teritorijalno nadležnoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta (za fizička lica) ili sedišta firme (za pravna lica).

Prvu stranicu registracionog lista popunjava ovlašćena organizacija za obavljanje tehničkih pregleda, a drugu stranu štampa nadležna organizaciona jedinica MUP-a nakon rešavanja zahteva tj. unošenja podataka u jedinstveni registar vozila.

 

Uz zahtev za prvu registraciju vozila vlasnik prilaže :

 • odgovarajući dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva)
 • registracioni list sa dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana
 • dokaz o izmirenim carinskim obavezama 
 • dokaz o obaveznom osiguranju vozila
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa- za pravna lica)
 • dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
  • o plaćenom PDV-u, porezu na prenos apsolutnih prava, porezu na upotrebu motornih vozila
  • o naknadi troškova izrade i izdavanja saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica*
  • o uplati opštinske komunalne takse za držanje vozila, ako je propisana opštinskim odlukama

*- račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07, sa pozivom na broj 090901, 660,00 din 

-  račun MUP-a 654,00 din 

 svaka policijska uprava ima poseban žiro račun

Kliknite ovde da biste pogledali račune MUP-a na celoj teritoriji Srbije.

Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.