Oznake na saobraćajnoj dozvoli

logo

 Saobraćajna dozvola je kartica zelene boje pravougaonog oblika dimenzija 85,6x54mm, sa ugrađenim čipom.

 

Izgled saobracajne dozvole sa prednje strane

izgled prednje strane saobraćajne dozvole

Saobraćajna dozvola sadrži sledeće podatke:

N a prednjoj strani, u levom, manjem delu, na vrhu, sadrži međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB" ispisanu latiničnim pismom bele boje na pravougaonom polju plave boje, ispod koje se nalazi čip, na čijoj levoj strani se nalazi slovna i brojčana oznaka i strelica, koja označava pravac ubacivanja kartice u čitač kartica

Ispod čipa je grafičkii simbol upravljača vozila, a ispod njega reči: "Ova isprava mora se pokazati na zahtev svakog ovlašćenog lica".

U desnom, većem delu kartice (kartica je podeljena vertikalnom linijom na levi i desni deo), na vrhu je natpis: "REPUBLIKA SRBIJA" ispisan ćirilicom, ispod koga je prevod tog natpisa na engleskom jeziku, ispod koga su ispisane reči: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" na ćirilici i na engleskom jeziku.

Desno od navedenih reči je Mali grb Republike Srbije, a ispod se ispisuje naziv organa nadležnog za registraciju vozila. Niže dole nalaze se sledeći kodirani (ubačeni u čip dozvole) podaci:

 • A - registarska oznaka vozila
 • B - datum prve registracije
 • I - datum izdavanja saobraćajne dozvole
 • C.1.1 - prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.1.2 - ime vlasnika
 • C1.3 - prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 • C.3.1 - prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.3.2 - ime korisnika vozila
 • C.3.3 - prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

 

Ispod gore navedenih podataka je broj pod kojim je vozilo upisano u registar i u donjem desnom uglu je serijski broj saobraćajne dozvole.

 

Izgled zadnje strane saobracajne dozvole

izgled zadnje strane saobraćajne dozvole

 

Na poleđini saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:

 • D.1 - marka vozila
 • D.2 - tip vozila
 • D.3 - komercijalna oznaka (model)
 • E - broj šasije
 • F.1 - najveća dozvoljena masa (ovde ubaci link ka pojmovima)
 • G - masa
 • H - važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
 • K - homologacijska oznaka
 • P.1 - radna zapremina motora
 • P.2 - snaga motora u kW
 • P.3 - vrsta goriva ili pogona
 • Q - odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
 • S.1 - broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
 • S.2 - broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci (nalaze se samo u čipu):

 • J - vrsta vozila
 • P5 - broj motora
 • L - broj osovina
 • R - boja vozila
 • zabrana otuđenja vozila do (datum)
 • JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila
 • JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 • nosivost vozila

Na poleđini saobraćajne dozvole, u pozadini se nalazi šara kompleksne strukture i grb Republike Srbije.

Alfanumerički podaci, koji se odnose na kodirane podatke u vidljivom delu saobraćajne dozvole i u nevidljivom delu - čipu, unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima. Podaci o vlasniku i korisniku vozila upisuju se na način kako su upisani u ispravu koja je priložena kao dokaz o njihovom identitetu.

 

Zaštitni elementi na dozvoli su : mikroštampa, OVI (optički promenljive boje), guilloche linije, iris štampa, UV štampa, UV niti, kinegram i MLI (Multiple Laser Image) zona.