Izbor kategorije vozila

logo

Pri upisu u auto školu, opredeljujete se za kategoriju koju želite da polažete.

Motorna vozila za koja se izdaje vozačka dozvola razvrstana su u kategorije na osnovu broja osovina (točkova), visine vozila na prvoj osovini (mereno vertikalno od kolovoza), ukupne visine i mase vozila.

Kategorije su:

 1. AMMopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,
 2. A1 Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm³ i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,
 3. A2 Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,
 4. A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,
 5. B1 Teški četvorocikli,
 6. B Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,
 7. BE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji V, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,
 8. C1 -  Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg,
 9. C1E Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju V, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,
 10. C Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
 11. CE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
 12. D1 Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,
 13. D1E Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
 14. D -  Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,
 15. DE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
 16. F - Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,
 17. M Motokultivator.

 

U odabranoj auto školi raspitajte se o cenama i uslovima za polaganje odgovarajuće kategorije, kao što su navršene godine starosti za početak obuke i posedovanje vozačke dozvole za neku drugu kategoriju.