Ispit prve pomoći

logo

Da biste došli do vozačke dozvole, morate da obavite obuku i položite ispit iz prve pomoći.

Kao vozač, važno je da znate da pružite pravilnu prvu pomoć na licu mesta odmah posle nezgode kako bi se smanjio procenat smrtnih ishoda i štetnih posledica po zdravlje.

Obuku i ispit organizuje i sprovodi Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i poseduje odgovarajuću dozvolu. 

Potrebno je da popunite prijavu za obuku kod organizatora obuke ili u odgovarajućoj auto školi. Neke ustanove nude i mogućnost online prijave.

Potom uplaćujete troškove obuke.* Plaćanje se vrši uplatnicom. Raspitajte se o žiro računu ustanove u kojoj polažete ( svrha uplate: obuka i polaganje ispita iz prve pomoći za vozače; poziv na broj: vaš JMBG

Nakon formiranja grupa bićete obavešteni o otpočinjanju i trajanju obuke. Vreme formiranja grupa zavisi od broja prijavljenih kandidata, tako da ako živite u manjem mestu, možda ćete čekati nešto duže.

Obuka se vrši u grupama (uglavnom od 10-15 polaznika) i traje određeni broj časova (najčešće 8, odnosno 6 sati sa pauzama, dva dana po četiri časa, treći dan je polaganje). Izvodi je stručno medicinsko lice koje je predavač sa licencom izdatom od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i, po pravilu,  jedna osoba u svojstvu demonstratora.

Po završetku obuke dobijate potvrdu o završenoj obuci koju prilažete pri polaganju ispita. 

Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo podrazumeva test koji se polaže pismeno u trajanju od 45 minuta, zaokruživanjem ili dopunjavanjem odgovora na 20 pitanja koja su sadržana u priručniku dobijenom u okviru materijala za rad. Test je položio kandidat koji je osvojio 65-100 bodova.

Praktični deo ispita se polaže pred tročlanom komisijom izvlačenjem pitanja sa zadatkom da se demonstrira određena veština (previjanje, reanimacija, imobilizacija...). Komisija ocenjuje kandidata a položio je onaj koji je, kao i na teorijskom delu, osvojio 65-100 bodova.

Nakon uspešno položenog ispita dobijate potvrdu o položenom ispitu. Potvrda je potrebna za izlazak na praktični ispit iz vožnje, ali ne i za izlazak na teorijski ispit. 

Kandidati koji su položili jednom ispit iz prve pomoći nisu u obavezi da ponovo polažu ispit iz prve pomoći ukoliko se osposobljavaju za vozače druge kategorije.  

* Cena obuke nije fiksna, varira u zavisnosti od organizatora obuke, obično je u rasponu od 6000-8500 RSD, a obuhvata sve troškove (materijal za rad, troškove ispita i izdavanje uverenja o završenoj obuci). Materijal za rad uključuje  priručnik "Prva pomoć- priručnik za vozače", disk sa snimcima pružanja prve pomoći i kontrolni test u elektronskom ili štampanom obliku sa pitanjima koja će kandidati dobijati na pismenom delu ispita.   

Raspitajte se u auto školama o eventualnim popustima.